Všeobecné a obchodné podmienky a Reklamačný poriadok

I.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok upravujú práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho, ktorým je Vladimír Melega - KAMENÁRSTVO, miesto podnikania: Chrasť nad Hornádom 155, 053 63 Chrasť nad Hornádom, IČO: 51 694 212, kontaktná osoba: Vladimír Melega, tel. č.: 0904 579 468, email: v.melega@kamenarstvomelega.sk (ďalej len "predávajúci"), pri uzatváraní kúpnych zmlúv na adrese vzorkovej predajne predávajúceho alebo emailom na vyššie uvedenú emailovú adresu predávajúceho.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zrealizovaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, na základe ktorých predávajúci dodá kupujúcemu tovar (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru. V prípade nejasností má predávajúci právo kontaktovať kupujúceho prostredníctvom ním zadaných údajov a preto je v záujme kupujúceho poskytnúť predávajúcemu pravdivé údaje.

V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)

II.

SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY

Dodanie tovaru sa uskutočňuje prijatím objednávky a vystavením faktúry zo strany predávajúceho.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Po uhradení faktúry kupujúcim sa predávajúci zaväzuje dodať objednané množstvo a druh tovaru za vopred dohodnutú cenu.

Všetky vedľajšie a dodatočné dojednania súvisiace so zmenou v objednávanom tovare si vyžadujú písomné potvrdenie predávajúceho. Zmenami pôvodný záväzok zmluvných strán zaniká ex tunc a je nahradený novým záväzkom, pokiaľ z dohody o zmene záväzku nevyplýva, že nový, dojednaný záväzok vzniká popri doteraz jestvujúcom záväzku. Súčasťou dohody o zmenách musí byť dohoda o zmene dodacej doby, v ktorej má predávajúci svoj záväzok voči kupujúcemu splniť, inak je dohoda neplatná.

III.

PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci je povinný:

dodať na základe uzavretej kúpnej zmluvy kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, termíne a bežnej kvalite,

zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (dodací list, daňový doklad).

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť predajné ceny ponúkaného tovaru, zaviesť alebo zrušiť ľubovoľnú cenovú akciu. Zmeny nie sú záväzné retroaktívne, ale pre všetky ďalšie objednávky - kúpne zmluvy vytvorené a uzavreté od okamihu zmeny.

IV.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.

Kupujúci je povinný:

prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

V.

CENY

Predávajúci je povinný predávať výrobky a poskytovať služby za dohodnuté ceny.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") a to bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.

V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, ak nie je dohodnuté inak.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu kúpnu cenu do uplynutia lehoty splatnosti, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať od kupujúceho zaplatenie skutočných nákladov alebo výdavkov, ktoré v tejto súvislosti predávajúcemu vznikli, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

VI.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Predávajúci vyžaduje zaplatenie kúpnej ceny za dodávaný tovar vo výške stanovenej faktúrou.

Po obdržaní objednávky vystaví predávajúci na objednaný tovar faktúru.

Nárok na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu od momentu prijatia objednávky od kupujúceho. Podkladom pre platbu je daňový doklad - faktúra vystavená predávajúcim obsahujúca všetky potrebné náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o DPH").

Platby je možné realizovať výlučne formou bezhotovostného prevodu alebo priameho vkladu na bankový účet predávajúceho. Bankové poplatky za prevod uhrádza kupujúci.

Splatnosť každej faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia, ak nebolo dohodnuté inak. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu v dohodnutej lehote a v plnej výške.

V prípade omeškania s platbou zo strany kupujúceho je predávajúci oprávnený postúpiť svoje pohľadávky a iné práva vzniknuté na základe kúpnej zmluvy uzavretej s kupujúcim.

VII.

DODACIE PODMIENKY

Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených vo vzorkovej predajni predávajúceho.

Dodacia lehota sa pohybuje v rozmedzí 1-60 kalendárnych dní od uhradenia dohodnutej kúpnej ceny kupujúcim a to v závislosti od druhu objednaného tovaru a náročnosti jeho zhotovenia.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, na ktorom sa s predávajúcim dohodol v kúpnej zmluve.

V prípade ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. V prípade, ak kupujúci nesúhlasí s takýmto predĺžením dodacej lehoty, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady spojené s prvým pokusom o doručenie a zároveň opätovným doručením tovaru.

Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnených vo vzorkovej predajni predávajúceho sa môžu meniť v závislosti od individuálnej požiadavky kupujúceho na modifikáciu/zákazku daného tovaru.

Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

VIII.

MONTÁŽNE PRÁCE A DOPRAVA

Cena montážnych prác a doprava sa účtuje k cene tovaru a zahŕňa najmä cestovné náklady a náklady montážneho personálu.

Ak predávajúci nesplní svoj záväzok včas v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť (vyššia moc), vrátane oneskorenia dodávok od jeho dodávateľov a subdodávateľov, nebude toto oneskorenie považované za omeškanie zakladajúce právo na odstúpenie od zmluvy a zakladajúce nárok na náhradu škody kupujúcemu. Dodacia doba sa primerane prispôsobí charakteru a dĺžke trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť.

IX.

NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar a prevzatím tovaru.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

X.

REKLAMAČNÝ PORIADOK (ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIE)

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho podľa platného Reklamačného poriadku obsiahnutého v čl. 10 Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačnom poriadku predávajúceho (ďalej v tomto článku len "reklamačný poriadok") a bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

Kupujúci je povinný sa oboznámiť pred objednávkou tovaru s týmto reklamačným poriadkom, s podmienkami a spôsobom reklamácie tovaru, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo vzorkovej predajni predávajúceho na adrese uvedenej v čl. 1 ods. 1 Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačnom poriadku predávajúceho a je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku na tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci (ďalej podľa podmienok tohto reklamačného poriadku) a zároveň sa naň vzťahuje záruka.

Osobitné ustanovenia zodpovednosti za vady:

- Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný alebo dodaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci je oprávnený si tovar pred prevzatím prezrieť. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré mohol kupujúci pri prehliadke zistiť, avšak nezodpovedá za to, ak kupujúci neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo tovaru alebo mechanické poškodenie tovaru zistiteľné pri prehliadke.

- Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci taktiež nezodpovedá za vadu, o ktorej bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorej s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

- Ak nejde o veci použité, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Funkciu záručného listu môže spĺňať aj faktúra alebo dodací list, pokiaľ predávajúci na nich vyznačí dĺžku trvania záručnej doby.

Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

Záruka sa nevzťahuje na prirodzené opotrebovanie tovaru používaného v súlade s jeho určením a vady vzniknuté bežným používaním.

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,

neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

uplynutím záručnej doby tovaru,

mechanickým alebo prirodzeným poškodením tovaru,

znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby,

používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

nesprávnym skladovaním tovaru,

nesprávnym použitím tovaru alebo neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,

poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, elektromagnetickým poľom, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci

Predávajúci je povinný prijať reklamáciu vo vzorkovej predajni v súlade s § 18 ods. 2 Zákona.

Pre začatie reklamácie je kupujúci povinný predložiť tovar vrátane jeho príslušenstva a príslušnej dokumentácie (záručný list, doklad o zaplatení, atď.) spolu s vyplneným formulárom na uplatnenie reklamácie predávajúcemu. Vzorový formulár na uplatnenie reklamácie tvorí prílohu č. 1 Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,

doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do vzorkovej predajne predávajúceho, ak predávajúci neurčí inak alebo ak je to vzhľadom na povahu tovaru možné.

Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s § 18 ods. 5 Zákona.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

odovzdaním opraveného tovaru,

výmenou tovaru,

vrátením kúpnej ceny tovaru,

vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný, obdobný s porovnateľnými technickými parametrami, porovnateľnou technickou kvalitou a cenou.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:

predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo

predávajúci vadný tovar vymení (určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže určenia vybavenia svojej reklamácie domáhať).

Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví reklamáciu:

výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo

v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.

Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

Pre účely reklamácie sa za dobu, ktorá je považovaná za dobu, počas ktorej nemôže kupujúci riadne užívať tovar doba, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre vady tovaru užívať tovar spolu viac ako 180 dní.

V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do 60 dní od dátumu podania reklamácie je predávajúci podľa § 656 Občianskeho zákonníka oprávnený účtovať sumu za uskladnenie vo výške 1 EUR/deň pri tovare do 10kg a 2 EUR/deň pri ostatnom tovare. Po 180 dňoch predávajúci nevyzdvihnutú reklamáciu zlikviduje bez náhrady.

XI.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Spotrebiteľ bude mať právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory "domáce", ale aj na spory "cezhraničné", t. j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská 32, P. O. BOX 29, 827 99, Bratislava, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/

XII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku ostáva zachovaná a je splnená umiestnením vo vzorkovej predajni predávajúceho.

V prípade pochybností sa za dobu používania považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu do dňa doručenia tovaru predávajúcemu.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy s predávajúcim.

Kupujúci bude písomne upozornený, že svojim podpisom potvrdzuje, že sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a súhlasí s nimi.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 2019 .


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku ostáva zachovaná a je splnená umiestnením vo vzorkovej predajni predávajúceho.

V prípade pochybností sa za dobu používania považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu do dňa doručenia tovaru predávajúcemu.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy s predávajúcim.

Kupujúci bude písomne upozornený, že svojim podpisom potvrdzuje, že sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a súhlasí s nimi.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 2019 .